Enter Title
Minimize

DCM staat voor een systematische en gecoördineerde aanpak vanuit ons revalidatiecentrum die toelaat om het jobbehoud en de re-integratie van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen te optimaliseren.
Een belangrijke doelstelling binnen een revalidatietraject is werkhervatting mogelijk te maken. 

Werkhervatting kan worden bemoeilijkt door lichamelijke factoren en psychologische/mentale druk (vaakstressgerelateerde factoren)

Uit studies blijkt dat hoe langer een werknemer afwezig is van zijn werk, hoe moeilijker het wordt om zijn vroegere werk te hervatten. Daar binnen de re-integratie van de patiënt - werknemer en dit in functie van de complexiteit, dat geval per geval kan verschillen, kunnen er talrijke actoren betrokken zijn die het proces begeleiden, is het van groot belang dat er één aanspreekpunt - één coördinator is die alles in goede banen begeleid. Die rol wordt door de disability case manager opgenomen. 

Volgende actoren kunnen betrokken zijn in het re-integratieproces:

 • Revalidatiearts
 • Behandelende arts
 • Arbeidsgeneesheer
 • Verzekeringsarts
 • Preventieadviseur
 • Therapeuten
 • Ergonomen
 • Mutualiteit
 • VDAB
 • Psycholoog
 • ...

De taken van onze DCManager zijn:

 • Het verlenen van advies:
  Binnen het revalidatiecentrum kan, op vraag van de patiënt of van de arts, advies worden gegeven betreffende werkhervatting.
  Dit advies kan gaan over het wetgevend kader:
  Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer en hoe kan de werknemer hier aan voldoen.
  Bij een ernstige (chronische) aandoening kan de hulp worden ingeropen van de VDAB om samen de aanvraag naar bv. arbeidshandicap te doen. Op basis hiervan kunnen dan verder afspraken met de werkgever gebeuren. 
  Een tijdelijke oplossing kan bv ook progressieve tewerkstelling zijn. De voor- en nadelen hiervan kunnen worden besproken en de nodige aanvraagdocumenten kunnen worden ingevuld. 
 • Zoeken naar de meest optimale jobmatching
  Bij de jobmatching wordt de fysieke belastbaarheid getest (via bv de ERGOS en Ergokit) en wordt samen met de werknemer zijn/haar taak ontleed. Op basis van deze resultaten kan de revalidatie worden bijgestuurd zodat de tekortkomingen worden verbeterd. Indien zou blijken dat bepaalde beperkingen blijvend zijn, kan er gezocht worden naar oplossingen (bv via bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen of beroep te doen op de Welzijnswet) Werkreïntegratie wordt hierdoor specifiek voorbereid.
  Naast de fysieke belastbaarheid wordt ook de psycho-sociale belasting nagegaan. Ook hier vinden we vaak een oorzaak van langdurig werkverlet. Psychologisch advies kan hierbij worden ingewonnen. 
 • SPOC functie (single point of contact)
  Binnen deze functie is het congruent maken van de communicatie tussen alle actoren zeer noodzakelijk. Zeker bij langdurige ( en frequente) afwezigheden is er vaak een stroef lopende communicatie met de belanghebbende actoren (werkgever - werknemer - zorgverleners - verzekeraar-...) waardoor contactname bemoeilijkt wordt. 
  De taak van de DCManager is dan ook de verschillende actoren op een eenduidige manier op de hoogte te houden en zo een vlottere reïntegratie op de werkvloer te bekomen. 

Praktisch

Contactgegevens

Linda Gabriel                            050 72 83 22